Condicions generals de contractació

La present pàgina www.nunua.cat és propietat d’ASSOCIACIÓ MARESMON, ara d'ara endavant el RESPONSABLE, amb CIF G65089179 i adreça fiscal en C/ CAL XIC 28 08560 MANLLEU - BARCELONA.

Les condicions Generals de Contractació regulen la relació de venda a distància entre el RESPONSABLE i l'usuari o client, d'acord amb les estipulacions legals, especialment, la Llei 7/1998, de 13 d'abril, sobre Condicions Generals de Contractació, la Llei 3/2014, de 27 de març per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels consumidors i Usuaris, el Reglament (UE) 2016/679 del parlament europeu i del consell de 27 d'abril de 2016 i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, la Llei 7/1996, de 15 de gener d'Ordenació del Comerç Minorista, i a la Llei 34/2002 d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

El RESPONSABLE es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en les Condicions Generals. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través dels seus websites, per qualsevol forma admissible en dret i seran d'obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades a la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors. No obstant això, el RESPONSABLE es reserva el dret d'aplicar, en determinats casos, unes Condicions Particulars de Contractació amb preferència a les presents Condicions Generals quan ho consideri oportú, anunciant-les dintre del termini i en la forma escaient oportuns.

L'objecte de la pàgina web és comercial.

La durada del contracte quedarà vinculada al lliurament del producte sense perjudici del dret de desistiment.

Així mateix, vostè pot subscriure's al butlletí informatiu per rebre ofertes dels referits productes o informació general que pugui ser del seu interès.

Com a usuari o client declara expressament conèixer, entendre i acceptar les condicions d'ús i aquestes condicions generals de contractació. De la mateixa manera, declara ser major d'edat i tenir la capacitat jurídica i d'obrar necessàries per a l'accés als llocs web del RESPONSABLE i la contractació per mitjà dels mateixos.

Per adquirir els nostres productes, vostè pot dirigir-se a l'apartat corresponent de la nostra tenda online.

És requisit que es registri com a usuari de la web per realitzar la compra online. Pot accedir a l'apartat corresponent per al registre en la pròpia web. De conformitat amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679, el RESPONSABLE informa als usuaris que les dades personals recaptades durant el procés de registre i posterior compra, seran introduïts en un fitxer sota la responsabilitat del RESPONSABLE, amb la finalitat de tramitar aquestes accions per part de l'usuari i gestionar actuacions posteriors derivades de les mateixes. Així mateix, el RESPONSABLE informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició mitjançant un escrit a l'adreça C/ CAL XIC 28 08560 MANLLEU - BARCELONA o a través del correu electrònic info@nunua.cat.

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificats, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per utilitzar-los a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.

Durant el procés de compra haurà d'identificar-se amb el nom d'usuari i la contrasenya proporcionats. Aquestes dades no seran públics. Vostè es fa responsable de tractar confidencial i responsablement la identitat i contrasenya obtingudes en el registre com a client, no podent cedir-les a un altre. Pot modificar la informació registrada a qualsevol moment, a la seva àrea de client. En aquest mateix apartat vostè tindrà accés a un històric de les seves comandes, estigui només és un apartat de consulta, però es permet la seva gestió, podent l'usuari eliminar aquells registres que consideri no és necessari visualitzar.

Finalitzat el procés de compra el client rebrà una confirmació d’aquest per correu electrònic. És imprescindible que durant el procés de compra l'usuari indiqui un correu electrònic vàlid. Si en 24 hores des de la finalització del procés de compra no rep la confirmació, posi's en contacte amb el RESPONSABLE en el telèfon d'atenció al client 618268352 o mitjançant el correu electrònic info@nunua.cat.

Tots els continguts de la web estan en espanyol, català i en anglès.

El client, en rebre el producte en l'adreça de lliurament facilitat, rebrà una factura o còpia de la comanda.

Oferta i vigència

En cas d'un producte en oferta, sempre s'indicarà al costat de les seves característiques essencials, el preu d'oferta i la validesa d'aquesta.

En compliment de la normativa vigent el RESPONSABLE ofereix informació sobre tots els articles en venda, les seves característiques i preus. No obstant això, el RESPONSABLE es reserva el dret a retirar, reposar o canviar els productes que s'ofereixen a través de la seva pàgina web, mitjançant el simple canvi en el contingut d'aquesta. D'aquesta forma, els productes oferts a cada moment per la web es regiran per les Condicions Generals de Contractació vigents en cada cas. Així mateix, l'empresa tindrà la facultat de deixar d'oferir, sense previ avís i a qualsevol moment, l'accés als productes esmentats.

Característiques essencials dels productes

Els productes oferts en la nostra tenda online incorporen una fotografia i les característiques essencials del mateix, aquesta és la informació obtinguda del propi fabricador. El color del producte, observable en la fotografia no és vinculant. En les característiques s'identifica el mateix.

Garanties

Tots els productes oferts a la pàgina web gaudeixen de la garantia comercial del proveïdor d’aquest. El RESPONSABLE disposa d'un servei de postvenda, mentre estigui vigent la garantia, el client podrà executar-la dirigint-se a l'establiment del RESPONSABLE, al servei de postvenda, per correu electrònic a info@nunua.cat o als punts establerts pel propi proveïdor. En cas de dubte podrà dirigir-se al telèfon d'atenció al client 618268352 o mitjançant el correu electrònic info@nunua.cat.

Preus

Tots els productes indiquen el preu de venda en Euros i inclouen l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA).

Si fos aplicable qualsevol altre impost, així s'indicaria.

Despeses de lliurament i transport

El RESPONSABLE realitza enviaments en a tot el món. Les despeses d’enviament es troben incloses.

Formes de pagament i execució del servei

El client podrà abonar l'import del seu producte mitjançant el següent sistema de pagament:

- Targeta de crèdit VISA o MASTERCARD

Totes les operacions que impliquen la transmissió de dades personals o bancaris es realitzen utilitzant un entorn segur, un servidor basat a la tecnologia de seguretat estàndard SSL (Secure Sockets Layer). Tota la informació que ens transmeti viatja xifrada a través de la xarxa.

Així mateix, les dades sobre la seva targeta de crèdit són introduïts directament a la pàgina del banc, en el TPV (Terminal Punt de venda del Banc) i no són introduïts ni registrats en cap servidor del RESPONSABLE.

En pagar amb targeta VISA o MASTERCARD se li sol·licitaran sempre les següents dades: el nombre de targeta, la data de caducitat, i un Codi de Validació que coincideix amb les 3 últimes xifres del nombre imprès en cursiva en el revers de la seva targeta VISA o MASTERCARD, oferint, d'aquesta forma, més garanties sobre la seguretat de la transacció.

Aquesta forma de pagament és vàlida únicament a la web.

Quan l'import d'una compra hagués estat carregat fraudulenta o indegudament utilitzant el nombre d'una targeta de pagament, el seu titular podrà exigir la immediata anul·lació del càrrec. En tal cas, les corresponents anotacions de deute i reabonament en els comptes del proveïdor i del titular s'efectuaran al més aviat possible.

No obstant això, si la compra hagués estat efectivament realitzada pel titular de la targeta i l'exigència de devolució no fos conseqüència d'haver-se exercit el dret de desistiment o de resolució i, per tant, hagués exigit indegudament l'anul·lació del corresponent càrrec, aquell quedarà obligat enfront del RESPONSABLE al rescabalament dels danys i perjudicis ocasionats com a conseqüència d'aquesta anul·lació.

El RESPONSABLE es compromet a lliurar el producte en un màxim de 3 a 5 dies hàbils, a partir de l'endemà de realitzar la comanda..

La disponibilitat dels productes oferts pel RESPONSABLE pot variar en funció del servei. En cas de no entrega per indisponiblitat, el RESPONSABLE al moment que tingui coneixement d'aquesta situació ho notificarà al client, per mitjà d'un correu electrònic. El període d'aquesta comunicació no superarà en cap cas el termini màxim de 30 dies, el RESPONSABLE podrà donar la doble opció de: oferir al client sense augment de preu, un servei de característiques similars o de superior qualitat, o excepte raons justificades i demostrables pel RESPONSABLE dins d'aquest mateix període abonar les sumes pagades pel servei anul·lat.

Dret de desistiment, reemborsament del pagament i reclamacions

El client disposarà d'un termini mínim de catorze dies naturals per desistir, a partir del dia de la recepció del producte, sense penalització alguna i sense indicació dels motius.

L'exercici del dret de desistiment haurà de realitzar-se mitjançant notificació a través comunicació telefònica a 618268352, dirigint-se al correu electrònic info@nunua.cat, remetent el seu escrit a la nostra adreça postal C/ CAL XIC 28 08560 MANLLEU - BARCELONA, o bé a través del formulari de desistiment.

Segons l'establert l'article 103 de la Llei 3/2014, de 27 de març per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels consumidors i Usuaris, els subministraments de serveis o béns confeccionat conforme a les especificacions del consumidor o clarament personalitzats, o que, per la seva naturalesa, no puguin ser retornats o puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa, estan exempts de desistiment.

La devolució en període de desistiment

El client haurà de retornar o lliurar directament el producte al RESPONSABLE, a l'adreça C/ CAL XIC 28 08560 MANLLEU - BARCELONA, sense cap demora indeguda, i en tot cas en un termini màxim de catorze dies naturals a partir de la data en què es formalitzi el dret de desistiment del contracte. S'entendrà complert el termini si el client efectua la devolució del producte abans de la finalització del termini. El client es farà càrrec dels costos de devolució del producte.

En tot cas, els productes a retornar hauran d'estar en perfectes condicions, sense utilitzar i en el seu embalatge original. Es prega, per tant, que per evitar problemes en el transport, s'asseguri que el paquet va degudament protegit i precintat. Una vegada rebut/s, revisarem el seu estat. Al moment en què comprovem que tant el/els article/s, com els possibles components, accessoris, obsequis promocionals i documentació, estiguin complets i en perfectes condicions, procedirem a retornar els diners abonats.

Reemborsament del pagament

El reemborsament de les quantitats rebudes pel client es realitzarà utilitzant els mateixos mitjans de pagament emprats per aquest, sempre que no s'hagi disposat el contrari.

El RESPONSABLE abonarà les quantitats satisfetes pel client, inclosos, si escau els costos de lliurament, abans de 14 dies naturals donis de la data de recepció del dret de desistiment.

El RESPONSABLE podrà retenir el reemborsament fins a haver rebut el producte, motiu de desistiment, o fins que el client lliuri justificant de devolució d’aquest, segons quina condició es compleixi primer.

Devolució del producte defectuós.

En el cas que el producte no es trobi en bon estat i les causes imputables a aquest, no siguin conseqüència del client, aquest tindrà dret a la devolució del producte, informant al RESPONSABLE del motiu de devolució a través de qualsevol dels mitjans facilitats en les presents condicions de contractació, i sense cost algun per al client. Aquesta devolució per motiu de defecte o mal estat del producte no serà considerada un dret de desistiment.

El RESPONSABLE es compromet a assumir el cost de la devolució i a restituir el producte per un nou d'acord amb condicions acceptades al moment de la venda.

Si el client desitja presentar una reclamació, l'establiment del RESPONSABLE està situat en C/ CAL XIC 28 08560 MANLLEU - BARCELONA o a través del correu electrònic info@nunua.cat.

Jurisdicció

Així mateix, el RESPONSABLE es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts o per l'incompliment de les presents condicions.

La relació entre l'usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d'aplicació al territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència sobre aquest tema. El RESPONSABLE té el seu domicili en C/ CAL XIC 28 08560 MANLLEU - BARCELONA, Espanya.